Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 20

Daily Archives: Wednesday, 20 June 2018

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถวายรายงานหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยสังเขป ดังนี้ "หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ถือเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งคือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแผ่หลักธรรม และเป็นศูนย์กลางชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย ดังนั้น จึงสมควรให้วัดที่มีความพร้อมในตำบลหนึ่ง ๆ จัดตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล …

อ่านต่อ