Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 18

Daily Archives: Monday, 18 June 2018

ขอให้ พศจ. ตรวจสอบข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบบูรณะฯทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่ งบบูรณะพระอารามหลวง (ทั่วประเทศ)  คลิกที่นี่ งบบูรณะฯภาคใต้ ปี ๒๕๖๒  คลิกที่นี่ งบบูรณะพระอารามหลวง (ภาคใต้)  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

สรุปภารกิจตรวจเยี่ยมวัดจังหวัดขอนแก่น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

สรุปภารกิจตรวจเยี่ยมวัดจังหวัดขอนแก่น โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ***************** วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ งาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดออกเยี่ยมวัดและถวายสักการะคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ วัด ดังนี้ ๑. วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่น มีวิหารคดเจดีย์พระธาตุนครเดิม ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระคู่เมือง ของจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม …

อ่านต่อ

พิธีกวนข้าวมธุปายาส ในงาน“สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๑” 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยในการจัดงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ นิสิต นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุง  ร่วมกิจกรรม..  การกวนข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานที่จังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส จำนวน ๑๓ กระทะ หน่วยงานละ ๑ กระทะ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง และอำเภอจำนวน ๑๑ อำเภอ รับผิดชอบดำเนินการกวนข้าวมธุปายาส ซึ่งพิธีกวนข้าวมธุปายาสถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ …

อ่านต่อ

กิจกรรม “ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง” 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นำโดย นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรม “ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง” ระหว่างผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพัทลุงจัดขึ้นเพื่อเป็นการประสานงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนถึงข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม.

อ่านต่อ