Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 15

Daily Archives: Friday, 15 June 2018

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม๓ประโยคประจำปี๒๕๖๑

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้น เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๑ ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๕๑ รูป และสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๙๓ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๔๔ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับเปรียญธรรม …

อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๔ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๘๘ รูป การนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว “โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑- ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อฝึกอบรมพระภิกษุที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมทั้งถวายองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนำความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปอบรมพุทธศาสนิกชนผู้สนใจการปฏิบัติธรรม และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน …

อ่านต่อ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

จดหมายข่าว พศจ.โคราช วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ นครราชสีมา โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕ ๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) …

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

ประกาศ  คลิกที่นี่  ขอบเขตของงาน  คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่

อ่านต่อ