Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 13

Daily Archives: Wednesday, 13 June 2018

พศ.เปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ครูสอนฯ มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานพร้อมบรรยายเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ โดยมีพระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาบาลี จากสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา ที่มีผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวงอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๑๐๐ รูป เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ครูผู้สอนผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

อ่านต่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Mobile Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Mobile Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้สำหรับงานแอปพลิเคชั่นนี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูล การใช้งานแอปพลิเคชั่นของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว 2. ข้อมูลของท่านที่เราจะจัดเก็บไว้ในระบบ คือ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน อีเมล์ เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงเรื่องร้องเรียนของท่าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 1. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน 2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผย ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา โดยไม่มีการขออนุญาตจากท่าน การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 1. เราได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไป ใช้ เปิดเผย ทำลาย …

อ่านต่อ