Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 12

Daily Archives: Tuesday, 12 June 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า  คลิกที่นี่   พิมพ์หนังสือระเบียบมหาเถรสมาคม  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

อายุบวรศรีลังกา  พศ.นำเจ้าคณะปกครองสงฆ์ศึกษาดูงานศรีลังกา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน จำนวน ๑๒๕ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ออกเดินทางจากแคนดี้ สู่เมืองโคลัมโบเข้าชมวัดเกลานียามหาวิหาร หรือ วัดกลัยาณีวิหาร วัดแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวพุทธศรีลังกา เพราะเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นสาวกอีก ๕๐๐ รูป เคยเสด็จมาวัดแห่งนี้ในวันวิสาขบูชาตามคำเชิญของเจ้าผู้ครองแคว้น เป็นพญานาคนามว่า มณีอัคขิกะ ปัจจุบัน มีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวผุดผ่องขนาดมหึมา ซึ่งชาวพุทธศรีลังกาเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระแท่นบัลลังค์ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ เมื่อคราวมาโปรดพณานาคมณีอัคขิกะและบริวาร จากนั้นเดินทางไปยังวัดคงคาราม นมัสการพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา ทาด้วยสีเหลืองสดงดงามยิ่งนัก และนมัสการพระพุทธรูปที่วางเรียงราย ลดหลั่นทั้งหมด ๙ ชั้น ที่คนไทยนำมาถวาย ต่อจากนั้นเดินทางกลับสู่ประเทศไทย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / รายงาน  

อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๑ : รุ่นที่ ๑ และ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๕.๔๕ น. นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๑ : รุ่นที่ ๑ และ ๒ โดยมี นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระยะที่ ๑ โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิน ๘๒ รูป ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๗ วัน รวม ๖๐ ชั่วโมง แบ่งเป็น …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๑ จากนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๑  

อ่านต่อ