Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 05

Daily Archives: Tuesday, 5 June 2018

การประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้มี พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้นำข้อมูลเกี่ยวกับธรรมศึกษาไปบูรณาการในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา เสริมสร้างให้นักเรียน “มีความรู้คู่คุณธรรม เก่งและดี” โดยได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยัมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต๒ …

อ่านต่อ