Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ระดับชำนาญงาน

ใ้หยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

Check Also

สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์

สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ คลิกที่นี