Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์

สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์

สำนักนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ คลิกที่นี

Check Also

แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ระดับชำนาญงาน ใ้หยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2562 …