Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม / ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติ และขั้นตอนการจัดการศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติ และขั้นตอนการจัดการศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติ และขั้นตอนการจัดการศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค

ผลผลิตที่ ๑   คลิกที่นี่

1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535   คลิกที่นี่

2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505   คลิกที่นี่

3 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2556   คลิกที่นี่

4 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2554   คลิกที่นี่ 

5 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อสร้างและรับมอบสิ่งปลูกสร้างศาสนสมบัติฯ พ.ศ. 2553      คลิกที่นี่

6 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค่าบำรุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556   คลิกที่นี่

7 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการนำสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยฯ ไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร2551    คลิกที่นี่

8 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2552   คลิกที่นี่

9 ระเบียบ การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ. 2557   คลิกที่นี่

10 คำสั่ง สนง.พศ ที่ 263-2562 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   คลิกที่นี่

11 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 49-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการจัดทำสัญญาเช่า การผ่อนชำระค่าเช่าฯ    คลิกที่นี่

12 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18-2540 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม   คลิกที่นี่

13 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26-2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม   คลิกที่นี่

14 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14-2521 เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์   คลิกที่นี่

15 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18-2549 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า    คลิกที่นี่

16 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13-2520  เรื่อง การปฏิบัติกับหน่วยราชการขอใช้หรือขอเช่าที่ดินวัดร้าง  คลิกที่นี่

17 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22-2547  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการต่อสัญญาเช่าที่ดิน-อาคารศาสนสมบัติกลางจากรายปีเป็นรายสามปี    คลิกที่นี่

18 มติคณะกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) การประชุมครั้งที่ 2-2549 เรื่อง การขอปรับปรุงราคาค่าก่อสร้างอาคาร   คลิกที่นี่

19 มติคณะกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) การประชุมครั้งที่ 18-2534 เรื่อง กรณีการใช้ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ชอบด้วยพระวินัย    คลิกที่นี่

20 มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) การประชุมครั้งที่ 6-2539 เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงกรณีเช่าที่ดินหรืออาคารสัญญานานปีปรับเพิ่ม 35% ทุกระยะ 5 ปี    คลิกที่นี่

21 มติคณะกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) การประชุมครั้งที่ 6-2549 เรื่อง การอนุมัติหลักการเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร   คลิกที่นี่

ผลผลิตที่ ๒     คลิกที่นี่

 

 

Check Also

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    คลิกที่นี่