Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / คำสั่ง / ประกาศ / ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญงาน

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญงาน

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญงาน คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่