Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 34 เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 34 เรื่อง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำทะเบียนสนามหลวงแผนกบาลีประจำปี พ.ศ. 2561 คลิก
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 คลิก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมเลขหมาย กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ พศป. สำนักงานศาสนสมบัติ คลิก
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อยูเนียน PE จำนวน 1 ตัว คลิก
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง PRINTER HP PRO 400 M401d คลิก
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คลิก
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ และเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 รายการ คลิก
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ คลิก
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คลิก
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 คลิก
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกรอบไม้ทองใส่ใบตราตั้งพระบัญชาและกรอบหลุยห์ใส่ใบตราตั้งพระบัญชา คลิก
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาคารหลังที่ 1 และอาคารหลังที่ 2 คลิก
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ คลิก
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรนักธรรม ธรรมศึกษา คลิก
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ทะเบียนรายตัวผู้เช่า คลิก
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คลิก
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในห้องชาร์ปไฟชั้น 1-2 คลิก
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับพระสังฆาธิการเข้ารับการถวายความรู้ คลิก
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ คลิก

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย คลิก

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คลิก
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คลิก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักง่าน จำนวน 9 รายการ คลิก
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ คลิก
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ คลิก
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ คลิก
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ คลิก
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการสื่อมวลชนสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” คลิก
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงชั้น 1 ด้านกลุ่มกองทุน สำนักงานศาสนสมบัติ คลิก
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG CLX-6262FW คลิก
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นชั้นใต้หลังคาพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน ภายในห้องทำงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 3 คลิก
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ LEMEL จำนวน 1 เครื่อง คลิก
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่อง PRINTER HP 2520 จำนวน 1 เครื่อง คลิก

 

 

Check Also

แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ระดับชำนาญงาน ใ้หยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2562 …