Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลวิชาการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
มีประสิทธิภาพจึงเห็นควรเผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

 

ลำดับ ชื่อไฟล์-วิทยากร ลิงค์
 1 1.นางสาวรุ่งวิไล โคตรสาลี  คลิกที่นี่
 2  นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์  คลิกที่นี่
 3  พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  คลิกที่นี่
 4  ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ....  คลิกที่นี่
 5  นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์  คลิกที่นี่
 6  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  คลิกที่นี่
 7  ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน พศ.  คลิกที่นี่

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …