Breaking News
Home / หนังสือเวียน / สำนักงาน ก.พ. / หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปี 2559

Check Also

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดคำแหน่ง

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดคำแหน่ง Related