Breaking News
Home / หนังสือเวียน / สำนักงาน ก.พ. / หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจำปี 2559

Check Also

เรื่องการประเมินตนเองของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สืบเนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดังนี้ 1) ที่ พศ.๐๐๐๑.๒/๐๕๘๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการประเมินตนเองของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 2) …