Breaking News
Home / หนังสือเวียน / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

              ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีบทบัญญัติให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ
และมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาที่อ้างถึง
ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/8.PDF โดยสามารถเปรียบเทียบภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น สพร.จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” เป็น “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และขอเรียนว่านับตั้งแต่วันดังกล่าว การติดต่อ
การดำเนินการใดๆ รวมถึงการชำระเงินที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการต่างๆ ขอให้ระบุชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)”  ในการนี้ สพร.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หากหน่วยงานพบปัญหาหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@dga.or.th หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dga.or.th

Check Also

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑๓ วัด Download รายชื่อวัดได้ที่นี้