Breaking News
Home / หนังสือเวียน / ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.2556

Check Also

blue-stick-man-self-evaluation-hi

เรื่องการประเมินตนเองของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สืบเนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดังนี้ 1) ที่ พศ.๐๐๐๑.๒/๐๕๘๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการประเมินตนเองของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 2) …