Breaking News
Home / หนังสือเวียน / ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.2556

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.2556

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Check Also

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑๓ วัด Download รายชื่อวัดได้ที่นี้