Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อดูมติ

Check Also

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑๓ วัด Download รายชื่อวัดได้ที่นี้